Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil se je v odločbi številka 018-073/2020-9 z dne 22. 6. 2020 postavila na stališče, da v primeru, ko se ponudnik zaradi prevzema dela premoženja prenosne družbe in učinka univerzalnega pravnega nasledstva sklicuje na referenčni posel, ki ga je, četudi z enakim substratom, pridobil, sklenil in izvedel drug gospodarski subjekt, se dejansko sklicuje na reference drugega gospodarskega subjekta.

To pomeni, da ga je treba takšne primere podrediti določbi 81. člena ZJN-3. Ta v prvem odstavku, kot je bilo že pojasnjeno, dopušča sklicevanje na zmogljivosti drugega gospodarskega subjekta, v drugem odstavku pa določa, da mora naročnik v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveriti, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. V primeru, če naročnik ugotovi, da drug gospodarski subjekt ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da v zvezi z njim obstajajo obvezni razlogi za izključitev, mora od ponudnika zahtevati zamenjavo subjekta, če ta tega ne stori ali če to ni možno, pa mora ponudnika izključiti iz postopka.

Pri tem je državna revizijska komisija poudarila, da je vprašanje pravice do sklicevanja na reference druge družbe sicer odvisno od vrste statusno-pravnega preoblikovanja, saj pri popolnem univerzalnem nasledstvu (npr. pri različnih oblikah združitev) prevzemna družba, ki v celoti inkorporira prenosno družbo, praviloma pridobi tudi reference iz poslov prenosne družbe, pri delnem univerzalnem nasledstvu (npr. pri različnih oblikah delitev) pa je mogoče referenco priznati tisti družbi, ki prevzame (ali na kateri ostane) tisti del substrata, s katerim je bil referenčni posel izveden. Statusno-pravna preoblikovanja, ki preko univerzalnega pravnega nasledstva povzročijo premoženjske in korporacijske učinke, lahko takšne učinke seveda povzročijo le v primeru, če so izvedena v skladu s pravili in po postopku, določenem v ZGD-1.