Zastopanje delodajalcev

 • svetovanje in priprava internih splošnih aktov delodajalca,
 • svetovanje in priprava pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje v primeru disciplinskih kršitev delavcev,
 • svetovanje in vodenje postopka redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
 • zastopanje v delovnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja,
 • zastopanje v kolektivnih delovnih sporih in
 • svetovanje v ostalih delovnopravnih zadevah.

 

Zastopanje delavcev

 • pregled določb pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje o pravilnem postopanju delodajalca in kršitvah pravic iz delovnega razmerja,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje in zastopanje v delovnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja ter v zvezi s sklenitvijo, obstojem, trajanjem in prenehanjem delovnega razmerja,
 • svetovanje in zastopanje v postopkih z denarnimi zahtevki (izplačilo plače, dodatkov, regresa, odškodnine, odpravnine,…),
 • svetovanje v ostalih delovnopravnih zadevah.

 

Pravo socialne varnosti

 • svetovanje pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, 
 • zastopanje strank v vseh socialnih sporih pred sodišči.

DRUŽINSKO PRAVO

 • sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze,
 • sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev oziroma zunajzakonskih
 • partnerjev, sporazumov o preživljanju otrok in zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev,
 • sporazumov o preživljanju zakonca, ki po razvezi nima sredstev za življenje,
 • zastopanje v postopkih zaradi razveze zakonske zveze pred sodišči,
 • zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva,
 • sestavljanje sporazume zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema,
 • zastopanje v vseh zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki.

 

NEPREMIČNINSKO PRAVO

 • svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine s pripravo pogodb in zemljiškoknjižno izvedbo,
 • svetovanje in pripravo pogodb za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine,
 • zastopanje v postopkih za varstvo lastninske pravice in služnosti, posestnih in mejnih sporih,
 • v zemljiškoknjižnih postopkih, v postopkih za urejanje meje, nujne poti in drugih postopkih za ureditev pravnega položaja nepremičnine,
 • sestava pogodb in svetovanje pri sklepanju pogodb glede nepremičnin (prodajnih, najemnih, darilnih itd.),
 • zastopanje v stanovanjskih, najemnih in drugih razmerjih.

 

POGODBENO PRAVO

 • svetovanje in sestava pogodb,
 • pravno preverjanje že sestavljenih pogodb,
 • zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb.

 

ODŠKODNINSKO PRAVO

 • svetovanje in pripravi odškodninskih zahtevkov za povrnitev premoženjske in nepremoženjske škode,
 • zastopanje strank v odškodninskih sporih.

 

DEDNO PRAVO

 • zastopanje pri uveljavljanju pravic do dedovanja v okviru zapuščinskega postopka in popravnomočnosti sklepa o dedovanju,
 • sestavljanje oporok, izročilnih pogodb, pogodb o preužitku in dosmrtnem preživljanju,
 • svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah.
 • zastopanje obdolžencev, obdolženih pravnih oseb, oškodovancev in mladoletnikov v predkazenskem in kazenskem postopku,
 • sestava kazenskih ovadb in zasebnih tožb,
 • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,
 • vlaganje zahtevkov in tožb zaradi neupravičenega pripora ali zapora,
 • sestavljanje ugovorov zoper plačilni nalog, zahtev za sodno varstvo, zagovorov, pritožb in drugih pisanj,
 • zastopanje v postopkih pred prekrškovnimi organi.
 • sestavljanje vlog in pritožb zoper odločbe upravnih organov,
 • zastopanje v upravnih postopkih in upravnih postopkih,
 • svetovanje in strokovna pomoč upravnim organom pri izdajanju upravnih odločb na prvi in drugi stopnji
 • sestavljanje in vlaganje elektronske izvršilne predloge na podlagi verodostojnih listin in izvršilnega naslova,
 • zastopanje strank v izvršilnih postopkih, 
 • opravljanje poizvedbe o dolžnikovem premoženjskem stanju (o transakcijskih računih, o zaposlitvi, o lastništvu motornih vozil, o nepremičninah, o vrednostnih papirjih, itd.)
 • zastopanje in svetovanje v postopkih za zavarovanje terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami.